Kontakty

Osobní asistence

Tel.: 739 580 363
Tovární 2042, Vlašim, 258 01
Vedoucí služby: Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům na Vlašimsku a Benešovsku, překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo jejich vysokým věkem, a to prostřednictvím osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti
se plnohodnotně zapojit do běžného života.
 

Cíle služby

 • umožnit uživateli služby žít v jeho přirozeném prostředí
 • podpořit uživatele služby při rozvíjení nebo zachování jeho schopností a dovedností
 • umožnit zvládání běžných každodenních dovedností a úkolů, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránilo zdravotní postižení nebo vysoký věk
 • podpořit uživatele při překování osamělosti, navazování společenských kontaktů a realizování
  jeho zájmů, přání a potřeb
 • oddálit pobytovou péči, v případě, že hrozí

Cílová skupina

Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením a seniorům z ORP Vlašim a ORP Benešov.
 

Zásady osobní asistence

 • Respekt: respektování uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
 • Partnerský přístup: uživatel je vždy rovnocenným partnerem, vztah mezi uživatelem a asistentem je založen na vzájemné spolupráci.
 • Individuální přístup: ke každému uživateli přistupujeme s ohledem na jeho potřeby a osobní plány.
 • Nestrannost: klademe důraz na rovný přístup ke všem klientům

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí terénních služeb osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky, která může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři služby nebo na jiném  dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu. Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a úhradou za služby, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.

Žádost o poskytování služby

Sazebník OA 22.xlsx

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
Světluše Králová - účetní